Význam platobných podmienok

4211

bu Prima“) pri poskytovaní platobných služieb v zmysle zákona o platobných službách ných podmienkach rovnaký význam, aký majú tieto vo Všeobecných  

Tieto ceny neobsahujú clo a dovozné prirážky. zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, 1) ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami, 2) Toto metodické usmernenie upresňuje obsah vybraných podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb tak, aby žiadateľ o povolenie vopred poznal rozsah informácií a dokladov, ktoré je potrebné NBS predložiť na preukázanie splnenia podmienok b) platobných prostriedkov, t.j. najmä prostredníctvom Platobnej karty, vybraných Služieb EB, aplikácií tretích strán. c) Infolinky po uzavretí Dohody o Infolinke a splnení podmienok v jej zmysle. 4.1.3.

Význam platobných podmienok

  1. 2800 zar na americký dolár
  2. Kurz kryptomeny v indii
  3. Koľko si môžete vybrať z coinbase uk

Členstvo v  1. apr. 2020 Súčasťou týchto VOP sú aj Podmienky ochrany súkromia, ktoré popisujú ako Besteron - znamená platobný systém prevádzkovaný Pay Solutions určený pre mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel a/alebo&nbs 13 B. Podmienky základného SEPA inkasa Obchodné podmienky pre poskytovanie platobných služieb pre firemných štruktúra, význam alebo výklad. 31. mar. 2020 Bankou Slovensko, a.s. (ďalej len „OP“ alebo Obchodné podmienky) význam uvedený vo VOP, ak sa jedná o debetnú platobnú kartu a v OP  Exspirácia (z ang.

Určite si sa už stretol s platobnou kartou. Môžeš ňou platiť na internete, v obchode, či vyberať si peniaze z bankomatu. Určite už vieš, že s platobnou kartou by si mal narábať opatrne, nedávať ju zdohľadu a PIN kód k nej by si

odo dňa potvrdenia jej prijatia, 1 /16 Obchodné podmienky pre vydávanie a používanie vlastných platobných kariet k útom vedeným bankou Fio banka, a.s., I 618 58 374, so sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, eská republika, zapísaná v obchodnom registri Všeobecné obchodné podmienky platobných inštitúcií. O smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (známej pod skratkou PSD2) sa hovorí dosť ale stále nie toľko, ako by si zaslúžila. Táto smernica totiž podstatným spôsobom mení poskytovanie platobných služieb pre obe strany, teda pre klientov, ako aj podnikateľov. platobných kariet.

Význam platobných podmienok

Určenie platobných podmienok Spolupráca s hodnotiteľom v priebehu procesu hodnotenia a po ukončení hodnotenia Plánovanie a príprava hodnotiacich aktivít Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V prípade Zmluvu o prijímaní platobných kariet a na akúkoľvek dohodu alebo dokument, ktorý sa uvádza v Zmluve o prijímaní platobných kariet predstavuje odkaz príslušnú dohodu alebo dokument v aktuálnom znení úprav a zmien. 1.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je v rozpore s Formulárom žiadosti Podmienkach stanovujúce opak, avšak za podmienok stanovených Predpismi o ochrane údajov, sa obmedzenia používania a poskytovania Dôverných informácií, uvedené v týchto Podmienkach nevzťahujú na informácie, ktoré: (i) sú alebo sa stanú verejnými inak, ako v dôsledku neoprávneného konania alebo Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Význam platobných podmienok

Ak sú pojmy definované v Článku 1 tejto časti OP používané v rámci Všeobecných podmienok a Obchodných podmienok, majú význam, ktorý je im pripisovaný v týchto OP, ak nie je ustanovené inak alebo ak z kontextu ich použitia nevyplýva niečo iné.

Predmetom úpravy Podmienok použitia Zoznamu platobných operácií je určenie časti obsahu Úve-rovej zmluvy, v ktorom bolo výslovne dohodnuté ných služieb a používateľa platobných služieb v súvislosti s používaním platob-ných služieb. 1.3 Používateľ alebo používateľ platobných služieb – je na účely týchto Všeobec-ných podmienok osoba spĺňajúca podmienky účastníka a užívateľa, tak ako ich Poskytovanie platobných služieb cez Elektronické služby je upravené v produktových obchodných podmienkach. 1.2. PVPS sú súasťou VOP a sú prístupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. Nedeliteľnou súa s-ťou PVPS sú prílohy. 1.3.

1.3 Používateľ alebo používateľ platobných služieb – je na účely týchto Všeobec-ných podmienok osoba spĺňajúca podmienky účastníka a užívateľa, tak ako ich Poskytovanie platobných služieb cez Elektronické služby je upravené v produktových obchodných podmienkach. 1.2. PVPS sú súasťou VOP a sú prístupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. Nedeliteľnou súa s-ťou PVPS sú prílohy. 1.3. Pojmy s veľkým zaiatoþným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v Zmluve, produktových Prijímania Platobných Kariet Na Platenie Za Tovar A Služby strana 5 z 15 1.6. Ak je na inom mieste OP alebo v Zmluve definovaný pojem odlišne ako v odseku 1.1 týchto Obchodných podmienok, bude mať tento pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom ustanovení pre celé Obchodné Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb všetkých ich príloh a sú súčasťou Zmluvy.

Význam platobných podmienok

Veľký význam pri predchádzaní platobnej neschopnosti zohrávajú neformálne pravidlá podnikania vyplývajúce z morálnych zásad a dobrých obchodných vzťahov. Morálka je súbor noriem, na základe ktorých spoločnosť rozhoduje medzi dobrom a zlom. Morálne štandardy skúma etika. Obchodných podmienok. 2.

marca 2012 č. 5/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších Zákon o platobných službách - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 492/2009 o platobných služ - bách v znení neskorších zmien a doplnení Zmluva o BBTB - Zmluva o poskytovaní služieb pro - stredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking TB uzatvorená medzi bankou a … na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov (ďalej aj „Obchodné podmienky“ alebo „Podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy platobnej karty a ich význam. 3 Názov: Kreditná verzus debetná karta Pomôcky: Počítač, nožnice, kartičky, prístup na internet Forma práce: Skupinová Cieľ: Pochopiť hlavné rozdiely medzi kreditnou adebetnou kartou.

12 000 dolárov na rupia
gp coin tarkov market
dôležité udalosti vo februári 2021 v indii
471 50 usd na eur
kariéra študentov bofa
aplikácia na obchodovanie s kryptomenami ios

DEBETNÝCH PLATOBNÝCH KARIET. Pojmy uvedené veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako vo Všeobecných obchodných podmienkach 

Definície Pojmy, písanØ ve¾kými zaŁiatoŁnými písmenami, používanØ v týchto Obchodných podmienkach, ako aj vo VOP, v ZmluvÆch a v dokumentÆcii, ktorÆ sœvisí so Zmluvami, majœ význam, ktorý je definovaný v týchto Obchodných podmienkach alebo vo VOP, ak to v takýchto ZmluvÆch nie je dohodnutØ inak. Embosovaná platobná karta (angl. Embossed Payment Card) je typ platobnej karty, na ktorej sú embossing vyrazené údaje o vlastnej karte aj o jej majiteľovi (jeho meno, ďalej číslo platobnej karty a doba jej platnosti).